AVG

Privacy Statement DTS Advies

 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

 DTS Advies neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@dtsadvies.nl

 

Wie is DTS Advies?

DTS Advies is een eenmanszaak DTS Advies, kantoorhoudende te (3059 XA) Rotterdam aan de Cypruslaan 374, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51453967.

 

DTS Advies is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door DTS Advies de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt DTS Advies uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor DTS Advies persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens DTS Advies voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door DTS Advies worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:                 Verlenen van de dienst zelf.

Gegevens:                  NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de

                                       dienst gegenereerd worden.

Grondslag:                 Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

DTS Advies heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage 

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen bij DTS Advies en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij DTS Advies over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die u niet zelf in een account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij DTS Advies. U kunt verzoeken dat DTS Advies uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om DTS Advies te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van DTS Advies of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van DTS Advies te verkrijgen. DTS Advies zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, behoudt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat DTS Advies u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door DTS Advies

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@dtsadvies.nl. DTS Advies zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één 1 week nadat DTS Advies een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien DTS Advies uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn de DTS Advies verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting of wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of een rechtsvordering. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt DTS Advies ze?

Op de website van DTS Advies worden geen cookies gebruikt. Uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat worden dus niet verwerkt.

Contactformulier

Als u het contactformulier van de website www.dtsadvies.nl invult of DTS Advies een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop DTS Advies uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dtsadvies.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop DTS Advies uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@dtsadvies.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.